SubCloud - облачно решение и как може да помогне на различните отрасли

  1. Търговия и eCommerce

SubCloud ERP цялостно решение за бизнеса, което подобрява ефективността и предоставя сигурен достъп през браузер от всяко устройство по всяко време.  Помага за бързо и ефективно водене на продажби, следене на наличности, поръчки, клиенти, доставчици и много повече.  

Ключови функционалности:

Бързи и лесни продажби през POS модул и подръжка за баркодове

Бързо и лесно издаване на фактури 

Следене на наличности в отделни складове. Предопреждение при нискли наличности.  Продуктови варианти - цвят, размер и др.

Поръчки от доставчици

CRM ( Customer Relationship Management ) - Управление на клиенти, договори, цени, кореспонденция и др.

Гъвкаво ценообразуване с множество ценови равнища, управление на маржини и печалби.

Интеграция с онлайн магазин на Magento 2 за бързо въвеждане на поръчките.

  1. Дистрибуция 

Дистрибуторите срещат всекидневни предизвикателства и ефективността е от голямо значение.  SubClould ERP може да управлява множество складове и потребители вързани към отделните складове.  Бърз достъп до наличности от всяко устройство, интегрирани финанси, отчети, партиди, годност и др.

Ключови функционалности:

Поддръжка за множество складове

Отдалечен достъп от всяко едно устройство - компютър, телефон, таблет

Интегрирани финанси, отчети, партиди, годност и др.

Business intelligence, настройки на dashboards за отделните потребители

Интегрирани доставки, плащания и предупреждения за ниски наличности

  1. Производство

Ключови функционалности:

Lot/serial tracking and Expiration dates

Barcode integration and Barcode printer

Bill of Materials

  1. Услуги

Ключови функционалности:

Централизирано управление на документи - Document Management

CRM - клиенти, договори, цени, услуги, месечни абонаменти, множество контакти към клиент

Управление на проекти, leads/opportunities and/or tasks

Събития - Events/Agenda

Управление на ресурси - автомобили, зали, принтери и др.

Настройки за репорти и дашборди - reporting / dashboards

Отдалечен достъп от всяко едно устройство - компютър, телефон, таблет

  1. Строителство и Utility

Ключови функционалности:

CRM - клиенти, договори, цени, услуги, месечни абонаменти, множество контакти към клиент

Управление на ресурси - автомобили, зали, принтери и др.

Събития - Events/Agenda

Централизирано управление на документи - Document Management

Управление на продукти и наличности включително материали

Бързо и лесно издаване на фактури 

Поръчки от доставчици

Управление и отчети на разходи

  1. Други отрасли

Ключови функционалности:

Бързи и лесни продажби през POS модул и подръжка за баркодове

Бързо и лесно издаване на фактури 

Следене на наличности в отделни складове. Предопреждение при нискли наличности.  Продуктови варианти - цвят, размер и др.

Поръчки от доставчици

CRM ( Customer Relationship Management ) - Управление на клиенти, договори, цени, кореспонденция и др.

Гъвкаво ценообразуване с множество ценови равнища, управление на маржини и печалби.

Интеграция с онлайн магазин на Magento 2 за бързо въвеждане на поръчките.

This site is hosted by JvmSaas.com