Оправи сам твоя Magento 2 магазин. Описание на най-често срещаните проблеми и как да ги оправиш сам 

Този документ може да ви даде полезни насоки как да откриете и оправите проблемите си с Magento 2.  

  1. Cron jobs (Scheduled Tasks).  Неща като Catalog price rules, newsletters, reindexing, emails, customer alerts and Notifications, etc. се изпълняват от cron jobs.  Magento crontab изпълнява тези Magento cron jobs.  Чести проблеми свързани с cron jobs

           CRONTAB не е инсталиран или може да го махнете и инсталирате на ново

           php bin/magento cron:remove

           php bin/magento cron:install

           crontab -l

          Примерен резултат от горните команди

#~ MAGENTO START c5f9e5ed71cceaabc4d4fd9b3e827a2b

* * * * * /usr/bin/php /var/www/html/magento2/bin/magento cron:run 2>&1 | grep -v "Ran jobs by schedule" >> /var/www/html/magento2/var/log/magento.cron.log

* * * * * /usr/bin/php /var/www/html/magento2/update/cron.php >> /var/www/html/magento2/var/log/update.cron.log

* * * * * /usr/bin/php /var/www/html/magento2/bin/magento setup:cron:run >> /var/www/html/magento2/var/log/setup.cron.log

#~ MAGENTO END c5f9e5ed71cceaabc4d4fd9b3e827a2b

// run as root user

systemctl start crond.service

Clear halted cron jobs from the database:

SELECT * FROM `cron_schedule` WHERE `cron_schedule`.`status` = 'running'

Remove var/log/cron.log

2. Magento команди, които могат да те спасят:

             php bin/magento c:c  // clear cache

             php bin/magento c:f   // flush cache

             php bin/magento setup:upgrade  // install update modules 

             php bin/magento setup:di:compile  // compile code - sometimes needed after above cmd

             php bin/magento indexer:reindex // reindex database

             php bin/magento catalog:image:resize  // resize and cache product images

             php bin/magento setup:static-content:deploy  // deploy static content in production mode

3. Смяна на Magento modes

Команди, които може да използвате:

             php bin/magento deploy:mode:show // показва deployment mode към този момент

             php bin/magento deploy:mode:set developer // сменя към developer mode

             php bin/magento deploy:mode:set production // сменя към production mode

             php bin/magento deploy:mode:set production -s //without performing compilation and static content deploy (might be useful for machines with limited memory)

When you change from developer to production mode and vice versa the following folders are being cleared

var/cache

generated/metadata

generated/code

var/view_preprocessed

pub/static

4. Server memory check

free -m

top

5. Firewall настройки- site not available проблеми

firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent; firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent; firewall-cmd --reload

firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp

sudo firewall-cmd --state

 

firewall-cmd --get-default-zone

sudo firewall-cmd --zone=public --list-ports

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http